Stand: 13.03.2020 11:54

13.3.2020 Freitag, Woche B
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6c, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g, 9b, 9c, 9e, 9g, 10c, 10d, E, Q2, Q4, TRN, Tee

StdKlasse(Fach)FaLeRaArtText
55bEBIOHpb213V 
7 - 85c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g, 6f, 8a, 8b, 8dklOrch---------selb.Arb. 
36aSPO KmSp3V 
46aSPO HySp3V 
16cEMEb145Betreuung 
26cEMEb145V 
66cKU Fe133V 
56ePHTUTBrg203V 
66ePH Hmn203V 
16fG Pm204V 
26fG Hpb204V 
56fDMEd204V 
66fD Mn204V 
1 - 27fPOWIGFrd210V 
47fTUT Ep210V 
18a, 8b, 8dETHI Hot123_AUFVArbeitsaufrag im
       Sekr!
28a, 8b, 8dETHI Hot123_AUFVArbeitsauftrag im
       Sek!
38dD Mün221V 
48dD Kcn221V 
18f, 9c, 9eEMu Hot123_AUFBetreuung 
58f, 8c, 8gETHIETHIRm212VArbeitsauftrag im
       Sek!
68g, 8f, 8cETHI---------selb.Arb. 
59bF2 Wie224V 
39gMUPHPhl012verl. 
49gMUPHPhl012verl. 
89gPH---------selb.Arb. 
99gPH---------selb.Arb. 
310cF2 Snd242VArbeitsauftrag!
410cF2 Bri242V 
710dSPOGKcn262verl. 
910dG---------selb.Arb. 
1 - 2EF-KC1---------selb.Arb. 
3 - 4EG-2---------selb.Arb. 
8EKU-1---------selb.Arb. 
1 - 2Q2PH-LA1---------selb.Arb. 
3 - 4Q2M-1---------selb.Arb. 
8 - 9Q2E-1---------selb.Arb. 
3 - 4Q4D-4---------selb.Arb. 
5TRNTRN---------selb.Arb. 

Untis Stundenplan Software